Wkręty dla branży motoryzacyjnej

Przemysł motoryzacyjny jest jednym z największych i najbardziej wymagających rynków dla elementów złącznych. Nasze dobre i bliskie relacje z klientami, nasze doświadczenie rynkowe i technologia naszych produktów sprawiły, że staliśmy się wiodącym dostawcą dla kilku globalnych firm motoryzacyjnych. 

Pojedynczy pojazd zawiera dużą liczbę zróżnicowanych zespołów łączących różne materiały, takie jak tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, stal, części odlewane z aluminium, stopy na bazie magnezu lub ZAMAK, cienkie blachy, a nawet materiały kompozytowe. 

Wszystkie te zespoły wymagają niezawodnych rozwiązań , gwarantujących ich trwałość, bezpieczeństwo i zgodność z wszystkimi wymaganiami zastosowania i parametrami instalacji. Współpracujemy z naszymi klientami z branży motoryzacyjnej, aby pomóc im w znalezieniu optymalnych rozwiązań dla ich montaży z wykorzystaniem wkrętów do tworzyw sztucznych lub metalu.

Wkręty do tworzyw sztucznych w przemyśle motoryzacyjnym

Wkręty do elementów z tworzyw sztucznych w samochodzie stanowią duży procent wszystkich elementów złącznych. Niektóre z jego elementów, takie jak deska rozdzielcza, reflektory, lusterka, moduły drzwiowe czy zderzaki zawierają różne rodzaje wkrętów przeznaczonych do tworzyw sztucznych, które utrzymują poszczególne części razem i wytrzymują niezbędne obciążenia.

Play Video
Play Video

Wkręty do metalu w przemyśle motoryzacyjnym

Chociaż istnieje wiele rozwiązań dla montażu w częściach metalowych, tylko kilka z nich spełnia wszystkie wymagania zastosowania przy możliwie najniższych kosztach. Wkręty do montażu w metalu stają się najlepszym rozwiązaniem, gdy wymagane są wysokie obciążenia mechaniczne, zapewnienie wysokiego poziomu docisku, trwałości i rozsądnego koszt montażu.

Elektromobilność

Produkty z zakresu elektromobilności obejmują nie tylko pojazdy elektryczne, ale także stacje ładowania pojazdów elektrycznych, ładowarki pokładowe, elektroniczne moduły sterujące silnika, sterowniki ECU, akumulatory i systemy magazynowania energii oraz wiele innych. CELO współpracuje z producentami w celu optymalizacji zespołów w ich produktach elektromobilnych, aby zwiększyć ich ogólną wydajność. Oferujemy pełną gamę wkrętów technicznych, aby spełnić najbardziej wymagające wymagania na dziś i na przyszłość.

Wkręty aplikacji zewnętrznych

Różnorodność materiałów i specyfikacji różnych zastosowań w lusterkach, wycieraczkach i produktach oświetleniowych wymaga optymalnych rozwiązań dla każdego projektu. Oto niektóre z produktów stosowanych przez naszych klientów.

Wkręty do aplikacji wnętrz

Ciągłe innowacje w zakresie materiałów, procesów i technologii stosowanych w samochodach zmuszają nas do opracowywania specyficznych rozwiązań doskonale dostosowanych do montażu elementów paneli drzwi, podsufitek, desek rozdzielczych i konsoli.

Wkręty do elektroniki

Elementy elektroniczne są montowane na odlewach ciśnieniowych, w tworzywach sztucznych czy w blachach stalowych. CELO proponuje konkretne rozwiązania dla każdego z nich.

Wkręty do klimatyzacji

Zwiększenie komfortu wewnątrz pojazdów jest jednym ze strategicznych kierunków innowacji w motoryzacji. Nasze produkty są stosowane w systemach klimatyzacji i chłodzenia przez najważniejszych producentów samochodów.

Wkręty do siedzeń

Wkrętu są niezbędnym elementem do produkcji i mocowania siedzeń samochodowych. Najlepsze rozwiązanie dla montażu będzie zależało od łączonych materiałów i specyfikacji zastosowania.

Wkręty do układów hamulcowych

Układy hamulcowe wymagają wysokiej precyzji łączenia elementów, które gwarantują ich prawidłowe działanie. Wysokiej jakości wkręty CELO spełniają wymagania rynkowe.

Wkręty do niezabudowanego nadwozia pojazdu

Oto niektóre z produktów używanych do montażu karoserii samochodowych.

Automotive Screws

The automotive industry is one of the largest and most demanding market for fasteners. Our proximity to customers, our market experience and our products technology has led us to become a leading supplier for several global automotive companies.

A single vehicle includes a large number of varied assemblies combining different materials, such as glass fiber-reinforced plastic, steel, aluminum die casting parts, magnesium or Zamak, thin metal sheets or even composites. All of these assemblies require reliable joining solutions that guarantee their durability, safety and compliance with each application requirements and installation parameters.

We team up with our clients in the automotive industry to help them to find optimal solutions for their assemblies using either screws for plastic or screws for metal.

Screws for Plastic in Automotive

The screws for the plastic components in a car represent a large percentage of its total number of fasteners. Some of its elements such as the instrument panel, headlamps, mirrors, door modules or bumpers include different types of screws for plastic to hold the different parts together and withstand the necessary loads.

Play Video
Play Video

Screws for Metal in Automotive

While there are multiple solutions for the assembly on metal parts, only few of them meet all application requirements at the lowest cost possible. The screws for metal assembly become the best solution when it’s required to withstand mechanical loads and assure high clamping, durability and reasonable assembly cost.

E-mobility

E-mobility products include not only electric vehicles but also EV charging stations, On-board chargers, ECUs, batteries, and energy storage systems among many others. CELO is working with manufacturers to optimize the assemblies in their electromobility products to increase the overall performance. We offer the complete range of technical screws to meet the most demanding requirements for today and tomorrow.

Visibility

The diversity of materials and specifications of the different applications in mirrors, wipers and lighting products requires optimized solutions for each particular project. Here are some of the products used by our customers.

Interiors

Constant innovation in materials, processes and technology used inside automobiles pushes us to develop specific solutions perfectly adapted to the assembly of components in door panels, headliners, dashboards and consoles.

Electronics

The electronic components are assembled on die casting, plastic, steel sheet... CELO propose specific solutions for each one of them.

Climate control

Increase comfort inside vehicles is one of the automotive innovation strategic leads. Our products are pre-sent in climate and refrigerators systems in the most important car manufacturers.

Seating

Screws are an essential component for the manufacturing and fixation of automotive seating. The best solution for the assembly will depend on the materials to join and the application specifications.

Brake Systems

Braking systems require of high precision joining elements that guarantee their correct performance. CELO's high-quality screws comply with market requirements.

Body in white

Here are some of the products used for automobile body assemblies.

Wkręty dla branży motoryzacyjnej

Przemysł motoryzacyjny jest jednym z największych i najbardziej wymagających rynków dla elementów złącznych. Nasze dobre i bliskie relacje z klientami, nasze doświadczenie rynkowe i technologia naszych produktów sprawiły, że staliśmy się wiodącym dostawcą dla kilku globalnych firm motoryzacyjnych.

Pojedynczy pojazd zawiera dużą liczbę zróżnicowanych zespołów łączących różne materiały, takie jak tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym, stal, części odlewane z aluminium, stopy na bazie magnezu lub ZAMAK, cienkie blachy, a nawet materiały kompozytowe.

Wszystkie te zespoły wymagają niezawodnych rozwiązań , gwarantujących ich trwałość, bezpieczeństwo i zgodność z wszystkimi wymaganiami zastosowania i parametrami instalacji. Współpracujemy z naszymi klientami z branży motoryzacyjnej, aby pomóc im w znalezieniu optymalnych rozwiązań dla ich montaży z wykorzystaniem wkrętów do tworzyw sztucznych lub metalu.

Play Video

Wkręty do tworzyw sztucznych w przemyśle motoryzacyjnym

Wkręty do elementów z tworzyw sztucznych w samochodzie stanowią duży procent wszystkich elementów złącznych. Niektóre z jego elementów, takie jak deska rozdzielcza, reflektory, lusterka, moduły drzwiowe czy zderzaki zawierają różne rodzaje wkrętów przeznaczonych do tworzyw sztucznych, które utrzymują poszczególne części razem i wytrzymują niezbędne obciążenia.

Play Video

Wkręty do metalu w przemyśle motoryzacyjnym

Chociaż istnieje wiele rozwiązań dla montażu w częściach metalowych, tylko kilka z nich spełnia wszystkie wymagania zastosowania przy możliwie najniższych kosztach. Wkręty do montażu w metalu stają się najlepszym rozwiązaniem, gdy wymagane są wysokie obciążenia mechaniczne, zapewnienie wysokiego poziomu docisku, trwałości i rozsądnego koszt montażu.

Elektromobilność

Produkty z zakresu elektromobilności obejmują nie tylko pojazdy elektryczne, ale także stacje ładowania pojazdów elektrycznych, ładowarki pokładowe, elektroniczne moduły sterujące silnika, sterowniki ECU, akumulatory i systemy magazynowania energii oraz wiele innych. CELO współpracuje z producentami w celu optymalizacji zespołów w ich produktach elektromobilnych, aby zwiększyć ich ogólną wydajność. Oferujemy pełną gamę wkrętów technicznych, aby spełnić najbardziej wymagające wymagania na dziś i na przyszłość.

Wkręty aplikacji zewnętrznych

Różnorodność materiałów i specyfikacji różnych zastosowań w lusterkach, wycieraczkach i produktach oświetleniowych wymaga optymalnych rozwiązań dla każdego projektu. Oto niektóre z produktów stosowanych przez naszych klientów.

Wkręty do aplikacji wnętrz

Ciągłe innowacje w zakresie materiałów, procesów i technologii stosowanych w samochodach zmuszają nas do opracowywania specyficznych rozwiązań doskonale dostosowanych do montażu elementów paneli drzwi, podsufitek, desek rozdzielczych i konsoli.

Wkręty do elektroniki

Elementy elektroniczne są montowane na odlewach ciśnieniowych, w tworzywach sztucznych czy w blachach stalowych. CELO proponuje konkretne rozwiązania dla każdego z nich.

Wkręty do klimatyzacji

Zwiększenie komfortu wewnątrz pojazdów jest jednym ze strategicznych kierunków innowacji w motoryzacji. Nasze produkty są stosowane w systemach klimatyzacji i chłodzenia przez najważniejszych producentów samochodów.

Wkręty do siedzeń

Wkrętu są niezbędnym elementem do produkcji i mocowania siedzeń samochodowych. Najlepsze rozwiązanie dla montażu będzie zależało od łączonych materiałów i specyfikacji zastosowania.

Wkręty do układów hamulcowych

Układy hamulcowe wymagają wysokiej precyzji łączenia elementów, które gwarantują ich prawidłowe działanie. Wysokiej jakości wkręty CELO spełniają wymagania rynkowe.

Wkręty do niezabudowanego nadwozia pojazdu

Oto niektóre z produktów używanych do montażu karoserii samochodowych.