Wkręty do ELEKTRONIKI

CELO oferuje ogromną liczbę produktów do montażu elektroniki. Różnorodność materiałów i wymagań mechanicznych każdego montażu oraz zagęszczanie komponentów daje nam możliwość opracowania nowych rozwiązań, które zaspokoją obecne i przyszłe potrzeby rynku. Oto niektóre z głównych zastosowań, w których zaproponowaliśmy rozwiązania dla naszych klientów.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji lub pomocy przy Twoim projekcie.

Wkręty do elektroniki użytkowej

Ciągła poprawa wydajności i oszczędności w produktach elektroniki użytkowej sprawia, że dostarczamy najbardziej efektywne kosztowo rozwiązania w zakresie montażu ich komponentów. Łączenie tworzyw sztucznych, cienkich blach, aluminium lub magnezowych obudów z płytkami drukowanymi i pokrywami to niektóre z projektów, które stale rozwijamy wraz z naszymi klientami, przyczyniając się do obniżenia ich całkowitych kosztów montażu.

Wkręty do systemów telekomunikacyjnych

Systemy telekomunikacyjne wykorzystują wiele połączeń śrubowych różnych materiałów, takich jak tworzywo sztuczne, cienkie blachy, elementy aluminiowe lub magnezowe. Nasi inżynierowie proponują konkretne wkręty do każdego przypadku, aby zapewnić optymalne połączenia i zgodność z wymaganiami zastosowania.

Wkręty do systemów sterowania

Systemy automatyki domowej są sterowane za pomocą elementów elektronicznych, które wykorzystują połączenia śrubowe, zapewniające ich funkcjonalność.

Wkręty do mocowania radiatora

Wkręty wybrane do połączenia radiatorów z płytkami drukowanymi będą zależały głównie od materiałów i konstrukcji kanałów. Prawidłowy montaż radiatora jest niezbędny, aby zapewnić jego sprawność i funkcjonalność.

Wkręty do montażu płytki obwodów drukowanych

Płytki obwodów drukowanych są zwykle montowane w obudowach z tworzywa sztucznego, aluminium lub magnezu. Na płytach można też montować inne elementy elektroniczne. Każdy przypadek ma swoje własne wymagania, dlatego wspólnie z naszymi klientami proponujemy wkręty, które spełniają indywidualne wymagania dotyczące zastosowań i gwarantują optymalny montaż.

Electronic Screws

CELO produces a huge number of references for electronic assemblies. The diversity of materials and me-chanical requirements of each assembly and the compaction of the different elements bring us the oppor-tunity to develop new solutions to meet current and future market needs. These are some of the main applications where we have offered solutions to our customers.

Please contact us for further information or assistance with your project.

Consumer electronics

Continuous efficiency and cost savings improvements in consumer electronic products lead us to provide most cost-efficient solutions for the assemblies of its components. Joining engineering plastics, thin metal sheets, aluminum or magnesium housings to PCB and covers are some of the projects we are continuously developing with our customers and contributing to reduce their assembly total costs.

Telecom systems

Telecommunication systems make use of multiple screws joints involving different materials, such as plas-tic, thin metal sheets, aluminum or magnesium elements. Our engineers propose specific screws for each case to ensure optimal assemblies and compliance with the application requirements.

Control systems

Domotic systems are controlled by means of electronic components that make use of screwed joints that ensure their functionality.

Heatsink assembly

The screws selected to join heat sinks to PCBs will mainly depend on the materials and ducts design. Correct heat sink assembly is crucial to ensure its successful performance and functionality.

PCB assembly

PCB's are normally assembled on plastic, aluminum and magnesium housings. There are also other electronic components that need to be assembled on PCBs. Each situation has its own requirements and there-fore, together with our customers, we propose the screw that meets individual application requirements and guarantees an optimal assembly.

Wkręty do ELEKTRONIKI

CELO oferuje ogromną liczbę produktów do montażu elektroniki. Różnorodność materiałów i wymagań mechanicznych każdego montażu oraz zagęszczanie komponentów daje nam możliwość opracowania nowych rozwiązań, które zaspokoją obecne i przyszłe potrzeby rynku. Oto niektóre z głównych zastosowań, w których zaproponowaliśmy rozwiązania dla naszych klientów.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dalszych informacji lub pomocy przy Twoim projekcie.

Wkręty do elektroniki użytkowej

Ciągła poprawa wydajności i oszczędności w produktach elektroniki użytkowej sprawia, że dostarczamy najbardziej efektywne kosztowo rozwiązania w zakresie montażu ich komponentów. Łączenie tworzyw sztucznych, cienkich blach, aluminium lub magnezowych obudów z płytkami drukowanymi i pokrywami to niektóre z projektów, które stale rozwijamy wraz z naszymi klientami, przyczyniając się do obniżenia ich całkowitych kosztów montażu.

Wkręty do systemów telekomunikacyjnych

Systemy telekomunikacyjne wykorzystują wiele połączeń śrubowych różnych materiałów, takich jak tworzywo sztuczne, cienkie blachy, elementy aluminiowe lub magnezowe. Nasi inżynierowie proponują konkretne wkręty do każdego przypadku, aby zapewnić optymalne połączenia i zgodność z wymaganiami zastosowania.

Wkręty do systemów sterowania

Systemy automatyki domowej są sterowane za pomocą elementów elektronicznych, które wykorzystują połączenia śrubowe, zapewniające ich funkcjonalność.

Wkręty do mocowania radiatora

Wkręty wybrane do połączenia radiatorów z płytkami drukowanymi będą zależały głównie od materiałów i konstrukcji kanałów. Prawidłowy montaż radiatora jest niezbędny, aby zapewnić jego sprawność i funkcjonalność.

Wkręty do montażu płytki obwodów drukowanych

Płytki obwodów drukowanych są zwykle montowane w obudowach z tworzywa sztucznego, aluminium lub magnezu. Na płytach można też montować inne elementy elektroniczne. Każdy przypadek ma swoje własne wymagania, dlatego wspólnie z naszymi klientami proponujemy wkręty, które spełniają indywidualne wymagania dotyczące zastosowań i gwarantują optymalny montaż.